Koszyk

Zwroty i reklamacje

 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania  przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:  

1.1. wypełniając formularz umieszczony pod adresem https://www.meblovo.pl/zwrot.html

1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@meblovo.pl

1.3. pisemnie na adres: Obsza 139, 23-413 Obsza; 

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 10 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to  obowiązkowe. 

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np.  Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią  inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 

(1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,  partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo 

(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; 

3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania  oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w  tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu  dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził  się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że  sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili  otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od  umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że  Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Obsza 139, 23-413 Obsza. 

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: 

8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie  Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku produktów, które nie mogą zostać w zwykłym  trybie odesłane pocztą (przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania, zgodnie z  poniższym przykładowym cennikiem jednego z przewoźników: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex

8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po  zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę  zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie  ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość  rynkowa spełnionego świadczenia. 

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

9.1. 

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został  poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo  odstąpienia od umowy; 

(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

(3) w  której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub  służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

(5) w której przedmiotem świadczenia jest  Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

(6) w której  przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie  połączone z innymi rzeczami; 

(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i  których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 

(8) w której konsument wyraźnie  żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części  zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi  w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; 

(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub  wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało  otwarte po dostarczeniu; 

(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o  prenumeratę; 

(11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych  niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,  wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia  usługi; 

(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie  świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po  poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021  r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Reklamacja produktu

1. Rękojmia dla Przedsiębiorców

1.1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Produkt ma wadę.

1.1.1. Jeżeli Produkt ma wadę Przedsiębiorca może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie; Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży jeżeli wada jest nieistotna.
 2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe, w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów albo gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają Cenę sprzedanego Produktu.

1.1.2. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedającego. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Przedsiębiorcy.
 2. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 

2. Niezgodność Produktu z umową

2.1. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Przedsiębiorców, a wszelkie odniesienia skierowane w niniejszym rozdziale do Konsumenta dotyczą również osoby fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.2. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument zawiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedający zaakceptował.

2.3. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:

(2.1.) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

(2.2.) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

(2.3.) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, który Sprzedający udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy sprzedaży i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru, chyba że Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w lit. b lub c powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

2.4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:

 1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność;
 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego.

2.5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

2.6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

2.7. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

2.8. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

2.9. Konsument udostępnia Sprzedającemu Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.

2.10. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową, Sprzedający demontuje v oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

2.11. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

2.12. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedający odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;
 2. Sprzedający nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;
 3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
 4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego dokonania wymiany lub naprawy Produktu;
 5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

2.13. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

2.14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.

2.15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.

2.16. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktulub dowodu jego odesłania.

2.17 Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Procedura zgłaszania oraz rozpatrywania Reklamacji

3.1. Klient może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@meblovo.pl, poprzez formularz reklamacyjny https://www.meblovo.pl/reklamacja.html lub pisemnie na adres Sprzedającego: Meblovo.pl, Obsza 139, 23-413 Obsza.

3.2. Klient, reklamujący Produkt do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Produktu i żądania reklamującego.

3.3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

3.4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Klientowi zapłaconej ceny. W przypadku udzielenia przez Sprzedającego rabatu, zwrotowi podlega cena sprzedaży po uwzględnieniu udzielonego i/lub wypłaconego przez Sprzedającego rabatu.

3.5. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że inna forma zwrotu płatności zostały uzgodnione z Klientem, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem, także jeżeli inna forma nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.