Koszyk

Regulamin sklepu Meblovo.pl

Spis treści:  

 1. postanowienia ogólne 
 2. usługi elektroniczne w sklepie internetowym 
 3. warunki zawierania umowy sprzedaży 
 4. sposoby i terminy płatności za produkt oraz realizacja zamówień
 5. koszt, sposoby i termin dostawy produktu 
 6. reklamacja produktu 
 7. pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 
 8. prawo odstąpienia od umowy 
 9. postanowienia końcowe 
 10. załączniku do Regulaminu

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.meblovo.pl prowadzony jest przez DANIELA MARNIKA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AW LOGISTIC DANIEL MARNIK wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności: Obsza 139, 23-413 Obsza; NIP 9222691788, REGON 180642664, adres poczty elektronicznej: sklep@meblovo.pl, numer telefonu: 500774776.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu  Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej. 

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności  zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie  Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie  ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych  osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem  wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy). 

1.4. Definicje: 

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.  

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych  przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności  prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa  przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór  zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę  oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. 

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za  pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. 

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.  

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. 

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.meblovo.pl

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – DANIEL MARNIK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AW LOGISTIC  DANIEL MARNIK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności:  Obsza 139, 23-413 Obsza; NIP 9222691788, REGON 180642664,  adres poczty elektronicznej: sklep@meblovo.pl, numer telefonu: 500774776. 

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za  pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za  pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach  przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do  czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której  ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.  

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.  827 ze zm.). 

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. 

1.4.17. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.).

1.4.18. PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter. 

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1)  wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest  podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Konto można założyć również opcjonalnie podczas składania Zamówienia poprzez podanie hasła w  przeznaczonym do tego polu – z chwilą złożenia Zamówienia Konto zostaje utworzone. 

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@meblovo.pl lub też pisemnie na adres: Obsza 139, 23-413 Obsza. 

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu  na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi  komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru  NIP. 

2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega  zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.  

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Subskrybuj”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie  zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. 

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@meblovo.pl lub też pisemnie na adres: Obsza 139, 23-413 Obsza. 

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:  

(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 

(2) dostęp do poczty elektronicznej; 

(3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; 

(4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami  mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych: 

2.4.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana  w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: 

2.4.1.1. pisemnie na adres: Obsza 139, 23-413 Obsza; 

2.4.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@meblovo.pl. 

2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: 

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu  reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; 

(2) żądania Usługobiorcy; oraz 

(3) danych  kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi  podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z  pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia  za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.  

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych  opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania  Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.  

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez  przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego  przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej  wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

(1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz 

(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu.

Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie  informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 

 

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT ORAZ REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 

4.1.1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki. 

4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

4.1.3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów  płatności oraz na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/

4.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za  pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:  

4.1.3.1.1. Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań),  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony, NIP 7792369887, REGON 301345068. 

4.1.4. eRaty - iRaty.pl - Rozliczenia transakcji odbywa się za pośrednictwem serwisu www.platformaratalna.pl. Właściciel serwisu i-raty: "platforma" sp. z o.o., ul. Cyfrowa 2, 71-441 Szczecin, KRS 0000386890, NIP 8513147669

4.1.5. płatności Twisto - Rozliczenia transakcji odbywa się za pośrednictwem serwisu www.twisto.pl. Właściciel serwisu: Twisto Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2, kod pocztowy: 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000689624, NIP 9512442875, REGON 367977970, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000 zł, wpisana do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RIP 000456.

4.2. Termin płatności: 

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 

4.3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.4. Czas realizacji Zamówienia podawany jest przy każdym Produkcie na Stronie Produktu oddzielnie i zależny jest on od czasu ustalonego przez producenta Produktu. Niektóre z Produktów produkowane są na „specjalne zamówienie”, np. gdy Klient wybiera kolor tapicerki, kolor materiału obicia, wówczas czas ich realizacji uzgadniany jest indywidualnie z Klientem. Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie w przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.7. poniżej.

4.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia i anulowania Zamówienia, w przypadku, gdy: 

(1) formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych,

(2) Klient nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego w terminie 7 dni kalendarzowych od nadania Zamówieniu numeru i zawarcia umowy (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego), mimo uprzedniego przypomnienia przez Sprzedającego o obowiązku zapłaty i wezwania do zapłaty wymaganej kwoty, lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Klienta. Przypomnienia Sprzedającego do Klienta o obowiązku zapłaty lub odbioru Produktu mogą zostać wysłane w drodze wiadomości e-mail lub SMS.

4.6. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów, a także do zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Produktów w terminie 24 godzin od złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości wyznaczenia dodatkowego terminu do realizacji płatności zgodnie z ust. 4.5 (2) powyżej. W przypadku nieodebrania Produktów z przyczyn niezależny i niezawinionych od Sprzedającego, a zawinionych przez Klienta. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Sprzedającemu na podstawie art. 354 § 2 w zw. z art. 486 Kodeksu Cywilnego, w szczególności zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu poniesionych przez Sprzedającego kosztów transportu i/lub koszt dostawy może ulec podwyższeniu o maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) % z uwagi na konieczność dokonania ponownej próby dostawy.

4.7. W przypadku, gdy Klientem  nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Produktu do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.8. Na każdy sprzedany Produkt wystawiana jest faktura VAT. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

4.9. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Produktów w Sklepie Internetowym.

 

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU 

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili  wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: 

5.3.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa. 

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 20 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od  dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. 

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

5.5. W przypadku konieczności podjęcia kolejnej próby doręczenia Produktów przez przewoźnika/kuriera z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Sprzedającego ani przewoźnika/kuriera, a zawinionych przez Klienta, koszt dostawy może ulec zwiększeniu o maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) %.

5.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi Produktami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Klient jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacjach niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.

5.7. Przy odbiorze Produktów przez firmę kurierską, firmę przewozową Klient proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera lub przewoźnika czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Klient proszony jest o jej nieprzyjmowanie, spisanie wraz z przewoźnikiem/kurierem protokołu szkody oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego. Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług, a przewoźnik/kurier zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w każdym przypadku na żądanie Klienta. W przypadku odmowy spisania protokołu szkody po stronie firmy kurierskiej/przewozowej prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym.

5.8. Każdy odbiór Produktów przez Klienta powinien zostać pokwitowany przez Klienta w sposób i formie udostępnionej przez przewoźnika/kuriera. Niedopełnienie powyższego obowiązku nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta związanych z odpowiedzialnością Sprzedającego za wady sprzedanego Produktu z tytułu rękojmi.

5.9. W przypadku  anulowania Zamówienia (odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży) przez Klienta z przyczyn niezawinionych i niezależnych od Sprzedającego, a zależnych i zawinionych przez Klienta, w tym bez podania przyczyny, po dokonaniu wysyłki Produktów przez Sprzedającego, Sprzedający uprawniony jest do odszkodowania z tytułu poniesionej z tego powodu szkody, w szczególności w wysokości poniesionych kosztów transportu, a w przypadku gdy Klientem jest Konsument wyłącznie kosztów transportu zwrotnego.

5.10. W przypadku konieczności magazynowania Produktu przez firmę przewozową/kurierską z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez Sprzedającego, a z przyczyn zawinionych przez Klienta, w szczególności braku kontaktu z Klientem, nieodebrania dostarczanego Produktu z winy Klienta, Sprzedający może naliczy opłatę za każdy dzień magazynowania w kwocie 10 zł brutto za każdy dzień, powyżej 7 dni kalendarzowych od pierwotnej daty dostawy.

 

 1. REKLAMACJA PRODUKTU 

6.1. Rękojmia dla Przedsiębiorców

6.1.1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Produkt ma wadę.

6.1.1.1. Jeżeli Produkt ma wadę Przedsiębiorca może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie; Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży jeżeli wada jest nieistotna.
 2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe, w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów albo gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają Cenę sprzedanego Produktu.

6.1.1.2. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany przez Sprzedającego. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedający.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Przedsiębiorcy.
 2. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

6.2. Niezgodność Produktu z umową

6.2.1. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Przedsiębiorców, a wszelkie odniesienia skierowane w niniejszym rozdziale do Konsumenta dotyczą również osoby fizycznej zawierającej Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6.2.2. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument zawiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedający zaakceptował.

6.2.3. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:

(2.1.) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

(2.2.) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

(2.3.) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, który Sprzedający udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy sprzedaży i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru, chyba że Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w lit. b lub c powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

6.2.4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:

 1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność;
 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego.

6.2.5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

6.2.6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

6.2.7. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

6.2.8. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

6.2.9. Konsument udostępnia Sprzedającemu Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.

6.2.10. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową, Sprzedający demontuje v oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

6.2.11. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

6.2.12. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedający odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;
 2. Sprzedający nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;
 3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
 4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego dokonania wymiany lub naprawy Produktu;
 5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

6.2.13. Sprzedający zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

6.2.14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.

6.2.15. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.

6.2.16. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktulub dowodu jego odesłania.

6.2.17 Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.3. Procedura zgłaszania oraz rozpatrywania Reklamacji

6.3.1. Klient może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@meblovo.pl, poprzez formularz reklamacyjny https://www.meblovo.pl/reklamacja.html lub pisemnie na adres Sprzedającego: Meblovo.pl, Obsza 139, 23-413 Obsza.

6.3.2. Klient, reklamujący Produkt do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Produktu i żądania reklamującego.

6.3.3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

6.3.4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Klientowi zapłaconej ceny. W przypadku udzielenia przez Sprzedającego rabatu, zwrotowi podlega cena sprzedaży po uwzględnieniu udzielonego i/lub wypłaconego przez Sprzedającego rabatu.

6.3.5. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że inna forma zwrotu płatności zostały uzgodnione z Klientem, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem, także jeżeli inna forma nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na  stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email:  kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest  między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów  konsumenckich.  

7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

(1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego  (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); 

(2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do  wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na  miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz 

(3) pomoc powiatowego (miejskiego)  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in.  Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod  adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni  Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). 

7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów  pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną  i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do  pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy  sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php). 

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania  przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:  

8.1.1. wypełniając formularz umieszczony pod adresem https://www.meblovo.pl/zwrot.html

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@meblovo.pl

8.1.3. pisemnie na adres: Obsza 139, 23-413 Obsza; 

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 10 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to  obowiązkowe. 

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np.  Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią  inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: 

(1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,  partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo 

(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; 

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. 

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania  oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w  tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu  dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził  się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że  sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili  otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od  umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że  Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Obsza 139, 23-413 Obsza. 

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. 

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: 

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie  Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku produktów, które nie mogą zostać w zwykłym  trybie odesłane pocztą (przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania, zgodnie z  poniższym przykładowym cennikiem jednego z przewoźników: https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po  zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę  zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie  ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość  rynkowa spełnionego świadczenia. 

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

8.9.1. 

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został  poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo  odstąpienia od umowy; 

(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

(3) w  której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub  służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

(5) w której przedmiotem świadczenia jest  Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

(6) w której  przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie  połączone z innymi rzeczami; 

(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została  uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i  których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 

(8) w której konsument wyraźnie  żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części  zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi  w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; 

(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub  wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało  otwarte po dostarczeniu; 

(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o  prenumeratę; 

(11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych  niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,  wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia  usługi; 

(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie  świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po  poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021  r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę  bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. 

9.2. Zmiana Regulaminu: 

9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany  przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi  Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w  art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana  Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma  prawo odstąpienia od umowy. 

9.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np.  Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już  składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży. 

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca  2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy  powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 1. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

10.1 Formularz odstąpienia od umowy:

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: 

Meblovo.pl
Obsza 139

23-413 Obsza
sklep@meblovo.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………………………...

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………....

–    Adres konsumenta(-ów)........................................................................................

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

...............................................................................................................................

–    Data……………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.